Get ready for ielts listening

Cuốn này không hiểu sao audio script và key đều có lỗi sai.
1. Track 14 audio script không khớp nội dung với người đọc. Key của track 14 cũng sai câu a, là slice apples chứ không phải là the apple như trong sách

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: