(GRAMMAR) PASSIVE VOICE – Thể bị động

english - study and share

FULL PDF: https://app.box.com/s/ygp5db6zeoui47b3bans

I. INTRODUCTION

 Các bạn hãy theo dõi hai ví dụ sau:

a. Ông sếp giao việc cho tôi

b. Tôi được ông sếp giao cho công việc

Chúng ta nhận ra ở đầu, ông sếp là chủ thể thực hiện hành động giao việc, còn tôi là chủ thể tiếp nhận công việc đó. Khi ta viết lại câu trên, ta có thể đảo sự sắp xếp giữa 2 chủ thể. Câu mà có sự đảo ngược này mà vẫn giữ nguyên ý câu ban đầu thì được gọi là câu bị động. Còn câu đầu tiên, chủ thể thực hiện luôn đứng trước thì ta gọi đó là câu chủ động. Vậy trong Tiếng Anh, câu bị động có còn giống như vậy hay không ?

Hãy xem tiếp hai ví dụ sau:

a. The boss gave me a job

b. I…

View original post 2,038 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: