IELTS Writing Task 2: Lựa chọn luận điểm, luận cứ (phần 1)

ieltscorner.com

Để bài luận task 2 dễ theo dõi, mỗi đoạn thân bài trong bài luận chỉ nên nói về một chủ đề duy nhất (paragraph topic). Việc chọn chủ đề cho một đoạn thân bài thường không có vấn đề gì bởi nhìn chung hai đoạn thân bài sẽ nói về hai mặt của một vấn đề, ví dụ như đoạn thân bài đầu tiên trình bày ưu điểm thì đoạn thân bài thứ hai sẽ trình bày nhược điểm, hoặc đoạn 1 nói về các vấn nạn thì đoạn 2 sẽ nói về giải pháp.

Tiếp đến chúng ta cần phân tích để làm rõ chủ đề của đoạn thân bài bằng các ý chính (luận điểm) và ý nhỏ (luận cứ). Đây chính là phần mà nhiều bạn gặp khó khăn. Có hai điều bạn cần chú ý:

  • Gom các ý nhỏ có cùng nội dung…

View original post 339 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: